Läs populärvetenskapliga rapporter av CIF-finansierade projekt

Forskningsrapporter

Sortera efter: Titel År Nyckelord
2010Hur viktig är aminosyran leucin i relation till övriga essentiella aminosyror vad gäller förmågan att stimulera proteinsyntes i muskeln efter ett styrketräningspass (2010)Kardiella effekter av uthållighetsidrott hos äldre atleter (2010)Fysiologi av äventyrsracing – slutår (2010)Effekt av träning med realtidsåterkoppling på löpekonomi (2010)Biomekanisk belastning vid utövande av brädsporter på vatten (2010)Genpolymorfism, fysisk prestationsförmåga och möjliga förklaringsmodeller (2010)Reglering av mitokondriell funktion och biogenes – påverkan av träning (2010)Kombinationen motorisk och mental träning: Prestation och hjärnförändringar (2010)Kardiovaskulär reglering vid extrema förhållanden (2010)Cellulära mekanismer till nybildning av sarkomer orsakat av excentriskt arbete (2010)Mekanismer för ändrad muskelfunktion vid uttröttning och träning (2010)Metabol belastning och rörelsemönster vid paddling i kajak (2010)När blir hälsa ohälsa? En etnografisk studie av doping, identitet och "idrottskultur" (2010)Den svenska handikappidrotten 1955-2000 (2010)Det ser tjockt ut. Tids- och rumsstrategier i samband med fysisk aktivitet (2010)Den projektkompetenta idrottsföreningen – en studie av idrottsföreningarnas förmåga att genomföra projekt (2010)Idrottens genuskonstruktörer. Tränares och aktivas skapande av genus i tal och handling (2010)Motivation och personlighet relaterat till prestation och välbefinnande inom elitidrotten (2010)Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-2005 (2010)Fysisk aktivitet och dess betydelse för stressrelaterad psykisk ohälsa och arbetsförmåga (2010)Skolans rum för rörelse – en studie av idéer om kroppsrörelse och utbildning i skolors idrottslokalitet (2010)Idrottsledares lärande av etik och moral (2010)Psykologiskt, emotionellt och socialt välbefinnande inom elitidrott (2010)Skola-idrott-hälsa (SIH) 2010 - en uppföljning efter nio år (2010)Ledarna och jämställdheten (2010)Idrottens gränstrakter: en explorativ studie av äventyrsidrott och friluftssport (2010)Svensk cykelsport i historisk och internationell belysning (2010)Smärta och läkning i sena. Neurovaskulära mekanismer och effekter vid fysikalisk och farmakologisk behandling (2010)Kan den fysiska självkänslan samt fysiska aktivitetsnivån hos inaktiva flickor i gymnasiet påverkas med ett fysiskt aktivitetsprogram (2010)Monitorering av menisker och ledbrosk i knäled hos manliga och kvinnliga elitfotbollsspelare (2010)Vilken betydelse har lokalt producerade signalsubstanser för utvecklandet av kroniska smärttillstånd i senor? (2010)Studier av nervsubstanser (2010)Behandling av akut hälseneruptur. Jämförelse mellan kirurgisk och icke-kirurgisk behandling, med hälsoekonomisk utvärdering (2010)Benmassa och struktur (2010)Senvävnadens fysiologi, skador och sjukdomar hos idrottare (2010)Patientens perspektiv på en främre korsbandsskada (2010)Betydelsen av fysisk aktivitet för utvecklandet av den maximala benmassan hos män med specifikt avseende på aktiverade signalsystem (2010)Hälsorelaterad livskvalitet efter främre korsbandsrekonstruktion (2010)Neuromuskulära, mikrovaskulära samt morfologiska förändringar i muskulatur och omgivande fascia hos patienter med kroniskt kompartmentsyndrom (2010)Följder av hjärnskakning inom idrotten. Ökas skaderisken för andra skador efter genomgången hjärnskakning (2010)Optimizing effects of sprint exercise by nutritional supply, in both males and females (2010)Kan lungans volym ökas med träning och därmed förbättra vattenläge och simhastighet för tävlingssimmare på elitnivå (2010)Påverkan av träning på epigenetiskt mönster i human skelettmuskulatur (2010)
2011Idrott i egen eller nationell regi? Idrottsrörelsens organisering i Värmland 1900 till 1940 (2011)Barnkonventionen i svensk barn – och ungdomsidrott ur barnens och ledarnas perspektiv (2011)Effekter av träning på sittstakergometer för personer med ryggmärgsskador (2011)Kan uthållighetsträning försämra effekten av styrketräning? (2011)Motivation och målsättningar för motion: Ett självbestämmande perspektiv (2011)Idrottsföreningen som nygammal samhällsbyggare (2011)Intima relationer mellan tränare och aktiv – på vilka villkor? (2011)Prevention mot idrottsskador hos innebandyspelare på elitnivå – ett-års uppföljning (2011)Påverkan av löpning på styrketräningsinducerad träningsrespons i triceps brachii (2011)Akut hamstringsskada – utvärdering av träning och testning för återgång till idrott (2011)Forskning kring kroniska smärttillstånd i senor (2011)Bosmandomens arbetsmarknadsmässiga konsekvenser för svensk fotboll (2011)Effekter av musik på ungdomars och äldres träningintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning (2011)Ledarutbildning – vilka värden tillerkänns den och av vilka? (2011)Effekter av myofeedback på muskelaktivering (2011)Implementering av preventionsprogram hos alpina tävlingsåkare på Sveriges skidgymnasier (2011)Spelförståelse – kinematik och underliggande neurala processer (2011)Biomekanisk optimering av rodd (2011)Idrottens gränstrakter – en explorativ studie om äventyrsidrott och friluftssport (2011)Fansen bestämmer? Om relationer, interaktion och "värdeskapande" inom elitfotbollen (2011)Hjärt-lungfunktion, fysisk arbetsförmåga, fysisk aktivitet och riskfaktorer för ohälsa hos barn (2011)Belastning och återhämtning ur ett psykofysiologiskt perspektiv inom estetiska bedömningssporter (2011)Biomekanisk analys av olika deltekniker i längdskidåkning/skidskytte i maximal hastighet och lutning (2011)Skaderisk i nordisk elitfotboll – betydelse av klimat och underlagsfaktorer (2011)Motorik och skolresultat, en longitudinell interventionsstudie om effekter av ökad idrottsundervisning (2011)Muskelskador bland elitfotbollsspelare diagnostiserade med ultraljud – kan rehab tiden fastställas? (2011)Inverkan av utökad fysisk aktivitet på skolprestationer, kognition samt fysisk och psykosocial hälsa (2011)OS i Stockholm 1912: tävlingarna – myterna – följderna (2011)Idrott som folkhälsoarbete – Från passiva patienter till aktiva medlemmar i den tredje åldern (2011)Skelettmuskelns anpassning till uthållighetsarbete – nyttjande av pluripotenta celler? (2011)Ledarskapets betydelse för lagets motivationsklimat och prestation (2011)Explosiv muskelstyrka och maximal viljemässig neuromuskulär aktivering mellan 20-80 år (2011)Effekt av bilaterala skillnader på prestation och skadeprofil i fotbollsmålvakter (2011)Skadeincidens, skaderisk och träningsmängd hos seglare 16-50 år (2011)Genetic variability in androgen disposition – mandatory to consider in doping tests (2011)Följsamhet till ett skadeförebyggande uppvärmningsprogram i flickfotboll – knäkontrollprojektet (2011)Genetisk variation i androgenomsättningen hos toppelitidrottare (2011)Användning av PET-teknik för att mäta muskelaktivitet och dess tillämpning i kajakpaddling (2011)Slagvolym och prestationsförmåga inom uthållighetsidrott – effekt av träning i liggande position (2011)
2014Idrottshjärtats mekanismer för effektiv pumpning (2014)Handikappidrott och kroppspolitik: En estetisk-filosofisk undersökning (2014)Skaderisk, skademönster och skademekanismer i elitfotboll (2014)Klassificering av funktion samt utveckling och utvärdering av träningsövningar inom handikappidrott (2014)Höftproblem hos unga idrottare (2014)Intimitet i relationen mellan tränare och idrottsaktiv (2014)The effect of different training and supplement regimes on mitochondrial biogenesis. (2014)Application of speckle tracking as a diagnostic tool for achilles tendon injuries (2014)Endurance training and epigenetic mechanisms in human skeletal muscle (2014)Återgång till idrott efter korsbandsskada (2014)NKIS -Nationellt Kvalitetsregister för Idrottsskador (2014)Biomekanisk studie av uppkomst och behandling av stressfrakturer i tibia hos idrottare (2014)Kärlnybildning vid träning - en balans mellan stimulerade och motverkande faktorer? (2014)Idrottshjärtats mekanismer för effektiv pumpning (2014)Idrottsformer och ungas idrottsvanor i förändring - en studie om kontiniutet och förnyelse (2014)Nya offentliga idrottsanläggningar – för vem, hur och varför? (2014)Are coaches leadership and internal communication related to injuries and results in elite football? (2014)Skolämnet idrott och hälsa – avgränsning och inramning (2014)LIV 2013- levnadsvanor och prestationsförmåga hos svenska män och kvinnor (fortsättning) (2014)To be a "coach parent" and a "coach child" in sport in the light of changing childrearing discourses (2014)Role of sensorimotor function for successful outcome and return to sports after joint injury (2014)Idrottens föräldrar - deras roller och funktioner i talangutvecklingsprocessen (2014)Rygg och höftbesvär hos elitskidåkare (2014)Resistance Training, Anti-inflammatory Diet And Muscle Mass in Healthy Elderly Women (2014)Handikappidrott och kroppspolitik: En estetisk-filosofisk undersökning (2014)Could Physical Activity at Growth Improve School Results (2014)Potentiering av kraftutveckling hos poweridrottare (2014)Taktiskt beslutsfattande och perception hos elitlängdåkare i sprint (2014)Samband mellan skador och framgång i elitfotboll (2014)Organisation av barn i lagidrott – i spåren av den relativa ålderseffekten (2014)Effekten av nitratrik kost på dynamisk apnea - arbete utan andning (2014)Effekter av periodiserad styrketräning utifrån ”menstruationscykeln” hos unga idrottande (2014)Förändringar i tendinos-sena korrelerade till påverkan av nervsystemet, inklusive på cerebral nivå (2014)Muskelskador bland elitfotbollsspelare diagnostiserade med ultraljud - kan rehabtiden fastställas? (2014)Idrott på (o)lika villkor? En studie av idrottsföreningars skilda förutsättningar (2014)Sports-related injuries in disabled elite athletes (2014)Olika aminosyrors effekt på nybildningen av muskelprotein i samband med styrketräning (2014)Idrottscoachen som pedagog (2014)Top-level women football coaches: Tracing exceptional career pathways (2014)Observationsstudier av tränare och idrottare: Prestationsförbättring i dynamiska system (2014)Vad ska en idrottslärare kunna? (2014)Självreflektion som en kritisk förmåga hos elittränare - en tvärkulturellstudie (2014)Skadade elitidrottares återgång till idrott, utvärdering av ett psykometriskt instrument (2014)Gemenskap och hotbilder: Idrott i svensk film 1930-2013 (2014)The role of altered temperature, exercise intensity, and glycogen on fatigue and recovery (2014)Sportfallskärmshoppning: skärmens öppningschock i ett biomekaniskt perspektiv (2014)Anterior Cruciate Ligament Injury of the Knee – predisposition, treatment and improved evaluation (2014)Traumatiska patellaluxationer hos barn-Epidemiologi, långtidseffekter och utveckling av ny kirurgi (2014)Tjejlopp som kulturellt fenomen och villkor för kvinnors motionsidrottande (2014)Physical Education and Cultural Diversity: Examining Current Practices (2014)Lårmuskelskador hos professionella fotbollspelare (2014)Broskskador i elitfotboll (2014)Behandling av Achilessenan - nya möjligheter (2014)Nya metoder för behandling av korsbandsskador (2014)Funktion och aktivitet efter icke-opererad främre korsbandsskada (2014)Främre korsbandsskador inom damfotboll - återgång till fotboll och riskfaktorer för ny skada (2014)(Av)visade kroppar. Delaktighet och exkludering inom skolämnet idrott och hälsa, årskurs 8 och 9 (2014)
2015Evidensbaserade idrottspsykologiska interventionsmodeller för elitidrottares välbefinnande (2015)Skador i elitfotboll – incidens, riskfaktorer och skademekanismer (2015)”Don´t touch! – Pedagogical consequences of the “forbidden” body in Physical Education” (2015)Kardiovaskulär screening hos deltagare i uthållighetsidrott (2015)Var hände med HBT-frågan i svensk idrott? - ett nedslag på förbundsnivå (2015)Välbefinnande och stresshantering bland elitidrottare: Tillämpning av positiv psykologi och KBT (2015)Elittränaren och stressen: Personlighet, emotioner och psykofysiologi (2015)Cardiac effects of endurance exercise (2015)Vilken betydelse har benarbetet vid kajakpaddling för prestationen på elitnivå? (2015)Gait analysis of walking and running in patients’ with an Achilles tendon rupture (2015)Cardiovascular Risk Profile In Swedish Master Athletes –CARISMA (2015)Effekter av NSAID på proteinsyntes och anpassning till styrketräning i human (2015)CAS och Lex Sportiva – En empirisk rättsvetenskaplig studie (2015)How does pedal cleat position influence musculotendinous biomechanics during cycling. (2015)Potentiering av styrka hos poweridrottare (2015)Stressfrakturer hos idrottare (2015)Traumatiska patellaluxationer hos barn-Epidemiologi, långtidseffekter och utveckling av ny kirurgi (2015)Physical Education and Cultural Diversity: A Continuing Examination of Current Practices (2015)Psykologiska prediktorer för idrottsskada bland svenska kvinnliga damfotbollsspelare (2015)Bandy och svensk nostalgi, natur och nationalism (2015)Mekanismer för ändrad muskelfunktion vid uttröttning och träning (2015)Pionjärer och entreprenörer eller gästarbetare? Kvinnliga gymnastikdirektörer 1883–1912 (2015)Muscle fatigue in intact human muscle fibres: effect of pH and temperature (2015)Why don’t they do as we say? Interdisciplinary studies on implementing injury prevention in handball (2015)Observationsstudier av tränare och idrottare: Prestationsförbättring i dynamiska system (2015)Injury prevention in alpine skiers: an integrative approach. (2015)(Av)visade kroppar. Delaktighet och exkludering inom skolämnet idrott och hälsa, årskurs 8 och 9 (2015)Smärta och läkning i sena - Neuro-vaskulära effekter vid fysikalisk och farmakologisk behandling (2015)Elitidrottssatsningar för barn – en kartläggning och en fallstudie (2015)Genetic variation in androgen metabolism in Olympic athletes (2015)Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen bland idrottens barn och unga. (2015)Var hände med HBT-frågan i svensk idrott? - ett nedslag på förbundsnivå (2015)Registrering av skade- och träningsvariabler relaterade till överbelastningsskador hos elitaktiva (2015)‘Coming of age’: Towards best practice in women’s artistic gymnastics (2015)Validation of biomarkers for detection of low doses testosterone (2015)The training of young swedish elite dancers: a striving for perfection or creativity? (2015)Förekomst och erfarenheter av skada hos elitidrottande ungdomar – mixad metoddesign (2015)Surveillance of risk factors to prevent injuries and improve performance among young elite athletes (2015)The impact of elite sport risk behaviour on Olympic careers: A prospective longitudinal case study (2015)Psychological ill-being in Swedish elite athletes (2015)Evidensbaserad klassificering av para-kanotister (2015)Physical exercise effects on brain function in aging (2015)