Här skriver vi om aktuella händelser inom idrottsforskningens värld

Hallå där Robert Svensson…

10 september 2019

Fotograf: Jasenka Dobric

… filosofie doktor vid Örebro universitet

Du har nyligen disputerat och har fått forskningsstöd av CIF i fyra år. Vad handlar avhandlingen om?

– Min avhandling handlar om varför och hur tränarrollen inom svensk herrelitfotboll har förändrats. På 1960-talet var tränaren nämligen en tämligen perifer figur vars uppgift var begränsad till att träna spelarnas teknik och kondition ett par kvällar i veckan. I dag är tränaren en centralgestalt som har tillgång till spelarna på heltid, bestämmer över taktiken och är klubbarnas ansikte utåt gentemot sponsorer, media och publik. Jag vill få en fördjupad förståelse för den här utvecklingen. 

Vad är de tre viktigaste resultaten?

– Kortfattat har professionaliseringen av spelarna inneburit mer ekonomiskt och administrativt arbete varpå klubbledningarna behövt lämna över ansvaret för den idrottsliga verksamheten till tränaren. Parallellt har tränaren genom tränarutbildningen ”laddats” med vetenskaplig kunskap vilket gjort att tränaren fått makt inom fler och fler områden. Därtill har kommersialiseringen av idrotten gjort tränaren till en ambassadör med uppgiften att ”sälja in” elitfotbollen till sponsorer, media och publik.

Hur skulle du vilja gå vidare med forskningen?

– Jag har ju i min avhandling studerat tränarrollens förändring inom herrelitfotboll. Det skulle vara väldigt intressant att undersöka hur utvecklingen har sett ut inom damelitfotboll. Det skulle också vara spännande att jämföra mina resultat med hur tränarrollen har förändrats inom andra idrotter i Sverige. Vilka likheter och skillnader finns det och vad beror skillnaderna på? 

Vilken betydelse för idrotten kan dina forskningsresultat få?

– Utifrån en fördjupad förståelse för varför och hur tränarrollen blivit så komplex kan föreningar reflektera över vilka uppgifter som ska ligga på tränarens bord och vad som kan och ska skötas av andra i föreningen. Klubbarna kan göra mer medvetna val kring vem som ska styra vad samt vad olika positioner inom föreningen bör ha för kompetenser. Läs Robert Svenssons avhandling “Från träningsoverall till trenchcoat. Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet

Publicerad i Nyheter

How to sign an application without BankID

6 september 2019

                The first page of the application form should be printed out, signed and posted to the office of CIF, where it should arrive by Monday 16 September 2019 at the latest. Applications without a signature will not be processed. The signature of the Head of Department (or equivalent) is essential. The signature of this person on the first page confirms the commitment of the academic institution to the project. The signed first page should be sent to: Centrum för idrottsforskning Box 5626 114 86 Stockholm, Sweden  

Publicerad i Nyheter

Dags att slutrapportera forskningsprojekt

                  Har du ett avslutat CIF-projekt är det nu dags att slutrapportera. De projekt som ska slutrapporteras i år är:
 • Projekt som finansierades 2017 (P2017-)
 • Tjänster där finansieringen startade 2015 (D2015- och F2015-)
 • Organisationsbidrag som finansierades 2018 (O2018-)
 • Projekt med förlängd dispositionstid och som gick ut 2019-06-30
Slutredovisningen görs i CIF:s digitala ansökningssystem. Sista dag för slutrapportering är 16 september. Läs mer om slutrapporteringar

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida, Okategoriserade

Unga forskare presenterar…

Inbjudan till ”Unga forskare presenterar…”

Centrum för idrottsforskning (CIF) bjuder in till seminarium med doktorander och postdoks som har sin tjänst delfinansierad av CIF. Seminariet hålls den 16 oktober 2019 kl 9.15-12.15 i Stockholm. Vissa presentationer kommer att hållas på engelska. Mer information om seminariet och anmälan görs här

Taggar:
Publicerad i Nyheter - startsida

CIF utlyser forskningsbidrag 2020

18 juni 2019

Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning för 2020. Total summa att fördela beräknas bli cirka 21 miljoner kronor. Ansökan kan avse projektbidrag, lönemedel till postdok samt bidrag till organisation, samverkan och nätverkande. Ansökan ska ha klar idrottsrelevans. Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem som finns både i en svensk och en engelsk version. All information om forskningsbidragen finns både på svenska och engelska. Ansökningsperioden stänger måndagen den 16 september kl 17.00 (svensk tid). Beslut om bidrag fattas av CIF:s styrelse den 27 november 2019 efter beredning av dess vetenskapliga råd.

Läs mer

Utlysning av forskningsbidrag 2020 Regler och anvisningar 2020

Taggar: , ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Calls for funding proposals 2020

You can now apply for funding from the Swedish Research Council for Sport Science (Centrum för idrottsforskning, CIF) for 2020. The total sum to be distributed is approximately SEK 21 million. Applications may be for:
 • Project funding
 • Funding for post-doctoral researchers
 • Funding for associations, collaboration and networking
Of special interest are research projects focusing on sporting excellence and research into sports for children and young people. Both types of project are prioritised as long as they are of sufficient quality. Submit your application electronically via the application system no later than Monday 16 September 2019. Decisions on funding are made by the Board of the Swedish Research Council for Sport Science on 27 November 2019. Read more about project funding on our English web site

Publicerad i Nyheter - startsida

Nyheter i CIF:s forskningsbidrag 2020

Forskningsbidrag för 2020 finns nu att söka. I 2020 års utlysning finns några nyheter som är viktiga att känna till. Det är viktigt att läsa igenom utlysningen samt alla regler och anvisningar innan ansökan skickas in. Nyheter i utlysningen av forskningsbidrag 2020:
 • En begränsning på antalet ansökningar har införts. Huvudsökande får ansöka om max en ansökan till projektbidrag samt en ansökan till lönemedel för postdok-tjänst.
 • Maxbelopp att söka är 400 000 kronor för projektbidrag.
 • Namnbyte på nydisputerad till postdok.
 • Ett basanslag på 100 000 kronor går att söka tillsammans med postdok-ansökan år 1. Basanslaget kan vara driftskostnader utöver lönemedel.
 • Om en pensionerad forskare söker medel som huvudsökanden gäller att forskaren har en anställning på minst 20% på ett lärosäte som seniorprofessor eller motsvarande. Forskaren måste vara anställd vid ansökningstillfället.
 • Sökanden kan lägga till information om etikansökan.
 • Riksidrottsförbundets utlysning tas bort.
 • För slutredovisningar gäller att enbart redovisa de publikationer och presentationer där CIF-finansiering har angetts.

Läs mer

Utlysning av CIF:s forskningsbidrag 2020 Regler och anvisningar 2020 Regler och anvisningar för slutredovisning av avslutade CIF-projekt

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida

Signering med bankID

Nytt i CIF:s ansökningssystem är att ansökan ska signeras digitalt med bankID och det ska göras innan ansökningssystemet stänger kl 17.00 den 16 september. Genom att signera ansökan digitalt intygar den sökande att det förvaltande organet godkänt sitt åtagande att stödja den aktuella forskningen samt att ställa anställning, lokaler och utrustning till förfogande. Prefekt eller motsvarande som är kontaktperson för det förvaltande organet ska inte signera utan anges endast med namn, titel samt e-postadress. Om du saknar möjlighet att skaffa bankID kontakta oss på cif@gih.se. Läs regler och anvisningar om att söka forskningsbidrag

Publicerad i Nyheter, Nyheter - startsida

Förbundens bidragsberoende ökar

14 maj 2019

Idrottsförbundens totala omsättning växer stadigt. Samtidigt har förbundens beroende av statsbidrag ökat. Fotbollförbundet omsätter överlägset mest pengar. Isseglingsförbundet omsätter minst. Se färsk statistik om Idrottssverige på Idrottsstatistik.se

Taggar:
Publicerad i Nyheter - startsida

Idrotten är ojämlik

Featured Video Play Icon

Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund, kön och bostadsort avgör hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenligt med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten. Flera forskningsstudier ingår i CIF:s rapport. De visar entydigt att andelen unga som föreningsidrottar är högst i socioekonomiskt starka grupper och lägst i svaga. Ojämlikheten är större bland flickor än bland pojkar.

Stora socioekonomiska skillnader

En av studierna i rapporten visar att 30 procent av de ungdomar som kom från hem med både lågt utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital var medlemmar i en idrottsförening. I gruppen med högt ekonomiskt kapital och högt utbildningskapital var siffran 80 procent. Drygt 1 000 15-åriga pojkar och flickor från olika delar av landet ingick i undersökningen gjord av Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan. En studie av forskargruppen Ung livsstil visar samtidigt att ojämlikheten i föreningsidrotten har funnits under lång tid, och att den inte har minskat på senare år. Snarare tvärtom. – De nya studierna både bekräftar och förstärker bilden av att barn- och ungdomsidrotten inte är lika tillgänglig för alla, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på CIF.

Idrottsrörelsens svåra dubbla uppdrag

Ojämlik idrott är oförenlig med idrottsrörelsens egen värdegrund. Men mycket görs för att minska ojämlikheten – inte minst inom ramen för Idrottslyftet, idrottsrörelsens särskilda satsning på idrott för nyanlända och asylsökande. Samtidigt visar CIF:s rapport att det finns både utmaningar och hinder på vägen. – En stor utmaning är att idrottsrörelsen måste balansera två delvis oförenliga uppdrag; att verka i de egna medlemmarnas och i samhällets intresse. Det skapar svåra avvägningsfrågor. Ska resurser och stöd riktas till områden där idrottslivet är svagt – eller ska alla behandlas lika? Idrottsrörelsen består av många och skilda föreningar och förbund. Det saknas för närvarande samsyn i dessa frågor, säger Johan R Norberg.

Stora geografiska variationer

Mest aktiva i föreningsidrotten är barn och ungdomar i medelstora och välmående städer och förortskommuner med hög utbildningsnivå, särskilt i Stockholms- och Skåneregionen. Minst aktiva är unga i landsbygdskommuner. CIF:s rapport indikerar också att föreningsidrottandet är lägre i storstädernas centrala delar. Läs mer Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018 Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse?

Taggar: ,
Publicerad i Nyheter - startsida