CIF får regeringsuppdrag om god styrning av idrotten

Centrum för idrottsforskning ska under 2020 genomföra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

Analysen ska utgå ifrån de mål och syften staten har med sin bidragsgivning och särskilt intresset av en fri och självständig idrottsrörelse, byggd på ideellt engagemang, och som värnar om demokratisk utveckling, inkludering och delaktighet.

Analysen ska även omfatta svensk idrottsrörelses agerande inom dessa områden i europeiska och internationella idrottsförbund.

En särskild analys ska göras av idrottsrörelsens olika funktioner och verktyg för att upptäcka och komma tillrätta med verksamheter där det kan förekomma brottslig eller på annat sätt, för individer eller samhället, skadlig verksamhet. Idrottsrörelsens egna förmåga att förhindra övergrepp på barn men även att förhindra korruption och annan ekonomisk brottslighet ska särskilt belysas. Därutöver ska en särskild analys göras över förekomsten av aktiebolag och andra rättsliga konstruktioner inom idrottsrörelsen samt de olika skälen bakom sådan förekomst.

CIF ska även analysera idrottsrörelsens möjligheter att bidra i det brottsförebyggande arbetet samt peka på goda exempel av styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt.

Slutligen ska CIF bedöma behovet av att införa indikatorer på styrning, öppenhet och demokratiskt funktionssätt inom idrottsrörelsen i CIF:s regelbundna och långsiktiga uppföljning av statens idrottsstöd. Om ett sådant behov bedöms föreligga ska CIF lämna förslag till hur indikatorer på dessa områden bör utformas.

CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verksamhet under 2020 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2021.

Ladda ner regeringsbeslutet (PDF, 984 kB)

Läs mer om CIF:s uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten