Indi­katorer är statistiska mått vilka påvisar eller indikerar tillstånd eller förändrings­processer inom större system

Målområde 4. Skolning i demokrati, ansvarstagande och etik

Målområdet behandlar frågan om i vilken mån idrotten ger deltagarna möjlighet till demokrati och inflytande, huruvida idrotten bidrar till utvecklingen av en god etik, det sociala ledarskapets betydelse med mera.

En viktig utgångspunkt för statens idrottspolitik är antagandet att föreningsidrotten genererar positiva externa effekter i form av demokrati, jämställdhet och sunda etiska ideal. Dessa är därför självklara aspekter i ett indikatorsystem om effekterna av statens stöd till idrotten. Det bör dock påpekas att direkta orsakssamband mellan idrottsutövning och olika former av socialiserande effekter är synnerligen svåra att vetenskapligt belägga.

Särskilt problematiskt är det att använda befintlig statistik för att bedöma människors subjektiva upplevelser av exempelvis inflytande och delaktighet. Samtliga indikatorer i detta målområde måste därför betraktas som förhållandevis trubbiga mätinstrument inom ett komplext och svårfångat område.

Målområde 4 innehåller tre indikatorer. De första två mäter ledaruppdrag och utbildning bland unga utifrån antagandet att förtroendeuppdrag och studiecirklar stärker ungas inflytande och delaktighet. Den tredje indikatorn avser dopningskontroller som mått på etik inom idrotten.

Empiriska tendenser målområde 4

Målområde 4 handlar om i vilken mån idrotten ger deltagarna möjlighet till demokrati och inflytande samt huruvida idrotten bidrar till utveckling av god etik.

Möjlighet till inflytande mäts via statistik om ungas ledaruppdrag samt av omfattningen på SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet. Redovisningen av SISU Idrottsutbildarna visar att antalet arrangemang och deltagare minskade 2018 efter en längre tid av närmast kontinuerlig tillväxt.

Parallellt visar statistik från RF att 313 000 unga är aktiva som ledare, tränare, styrelsemedlem, domare/funktionär eller liknande i en idrottsförening. Detta är en kraftig ökning jämfört med 2017. Ökningen är dock en uppskattning och därmed inte statistiskt säkerställd (se graf på Idrottsstatistik.se).

Statistik från Svensk Antidoping visar att antalet kontroller 2018 uppgick till 3 348 stycken samt att totalt 26 personer fälldes för dopningsförseelser (se graf på Idrottsstatistik.se).

Publicerat 2020-05-13