Indi­katorer är statistiska mått vilka påvisar eller indikerar tillstånd eller förändrings­processer inom större system

Målområde 5. Idrotters internationella konkurrenskraft

Målområdet behandlar frågan om i vilken mån svensk idrott på elitnivå kan hävda sig i internationella sammanhang.

I målområde 5 ingår sammanlagt fem indikatorer. Dessa omfattar en rad skilda aktiviteter och prestationer på elitidrottens område, från medaljer i internationella idrottstävlingar till deltagande i talangutvecklingsprogram och antalet studenter vid landets riksidrottsgymnasier.

Empiriska tendenser målområde 5

Det är alltid vanskligt att bedöma en nations elitidrottsliga framgångar utifrån statistik över segrar och medaljer. Långtifrån alla idrotter anordnar årliga mästerskap. Till detta kommer tävlingsidrottens inneboende nyckfullhet av tillfälligheternas spel, formsvackor och så vidare, samt att förutsättningarna för att ta medaljer är olika beroende på skilda idrotters internationella popularitet och olika mästerskapsstatus.

Med dessa reservationer tog svenska landslagstrupper 185 medaljer i VM eller motsvarande 2018: 58 guld-, 65 silver- och 62 bronsmedaljer. Jämförelser av olika idrotters internationella framgångar försvåras alltid av att antalet mästerskap, och därmed även potentiella medaljchanser, varierar kraftigt mellan idrotter (se graf på Idrottsstatistik.se).

Med denna reservation kan det dock konstateras att svensk idrott ofta har stora internationella framgångar i små och förhållandevis resurssvaga idrotter, vilka inte alltid uppmärksammas i medierna. Som belysande exempel kan nämnas att landslagen för bilsport, orienteringsskytte, flugkastning och muay thai var särskilt framgångsrika under 2018.

Vidare visar statistiken att svenska specialidrottsförbunds kostnader för elitverksamhet varierar kraftigt. De sju förbund med högst landslagskostnader svarar för hela 68 procent av de totala utgifterna för samtliga 63 förbund med landslagsverksamhet.

Parallellt redovisar 40 förbund sammanlagda landslagskostnader på under fem miljoner kronor vardera. Ur ett tidsperspektiv har idrottsrörelsens totala landslagskostnader ökat kraftigt det senaste decenniet, i takt med förbundens samlade omsättning.

Publicerat 2020-05-13