Skip to main content

Delaktighet

Rapporter om ämnet

Friidrottares ben och fötter sedda bakifrån på löparbanan. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2011.
Årtal:
2011
Den 16 maj 2012 redovisade Centrum för idrottsforskning årets uppföljning av statens stöd till idrotten till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Statens stöd till idrotten
Internationell konkurrenskraft
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Parasport
Ett dragkampslag tävlar. Med texten statens stöd til idrotten, uppföljning 2015.
Årtal:
2015
Centrum för idrottsforsknings fördjupade analys av demokratin i idrotten visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta idrottsföreningarnas demokratiska processer. Men eftersom få medlemmar deltar bör man tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola.
Statens stöd till idrotten
Idrottsrörelsens roll i samhället
Delaktighet
Idrottsrörelsens ekonomi
Trasig hörnflagga på en idrottsplats. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2018
Årtal:
2018
Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund och bostadsort har stor betydelse för hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar. Det är oförenlig med idrottsrörelsens egen värdegrund om idrott för alla, visar Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
Barn i föreningsidrotten
Socioekonomi och bakgrund
Delaktighet
Jämlikhet
Ett dragkampslag som håller på att tävla. Med texten Föreningen, laget och jaget.
Årtal:
2015
I antologin Föreningen, laget och jaget ger forskare och experter sju olika perspektiv på föreningsidrottens demokratiska effekter.
Idrottsrörelsens roll i samhället
Barn i föreningsidrotten
Selektering
Delaktighet
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten Ett idrottspolitiskt dilemma.
Årtal:
2010
Kultursociolog Mats Trondman har på CIF:s uppdrag studerat ungas delaktighet inom idrotten. Han konstaterar att det finns stora grupper som har förhållandevis lågt inflytande över sitt eget idrottande – men att det även finns goda möjligheter att stärka deras delaktighet.

Lösningen ligger i att förverkliga de idéer som redan finns formulerade i idrottsrörelsens gemensamma idédokument Idrotten vill, det vill säga främja ungas medbestämmande och ansvar, tillvarata deras egna erfarenheter, verka för mångfald och integration och så vidare.

Kort sagt: om idrottsrörelsen förverkligar vad idrotten vill, så kan den bli än mer framgångsrik än vad den redan är.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2010.
Delaktighet
Barn i föreningsidrotten
Två killar spelar fotboll på en asfaltsplan. Med texten för barnets bästa.
Årtal:
2010
I CIF:s uppdrag att följa upp effekterna av statens idrottspolitik ingick att under 2010 göra en fördjupad analys av i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv.
Barn i föreningsidrotten
Trygg idrott
Selektering
Delaktighet
Idrott och funktionsnedsättning