Skip to main content

Trygg idrott

Rapporter om ämnet

Omslag till rapport. Domares hand håller visselpipor.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag analyserat idrottsrörelsens roll i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Resultatet presenteras i den här rapporten, skriven av Daniel Alsarve, docent i idrottsvetenskap och Susanne Strand, docent i kriminologi. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

Rapporten visar att en idrottsrörelse som aktivt tar ställning mot våld, och arbetar våldsförebyggande, kan bli en stark kraft i formandet av ett tryggare samhälle. Men den visar också att finns problem inom idrotten som riskerar att bidra till, och öka risk, för våld i nära relationer.
Trygg idrott
Jämställdhet
Två fotbollsspelande killar på en asfaltsplan. Med texten Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010
Årtal:
2011
I denna rapport ges en sammanfattande analys av barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem.
Trygg idrott
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2021
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
Trygg idrott
Etik och good governance

Kunskapsområden

Inom idrottsrörelsen finns exempel på miljöer där barn och ungdomar far illa. Hur kan man få syn på, förstå, förändra och förebygga dessa osunda idrottsmiljöer? Webbinariet ger dig verktyg att jobba med frågorna i din förening eller ditt förbund.

Medverkande:
• Jonas Stier – Professor i socialt arbete, Mälardalens högskola.
• Susanne Johansson – Lektor i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.
• Malin Träff – Barn- och ungdomsansvarig, Riksidrottsförbundet.
• Johan R Norberg – Utredare vid Centrum för idrottsforskning.