Skip to main content

Etik och good governance

Rapporter om ämnet

Omslag till rapporten: Hur öppen är idrottsrörelsen? Visar personer på ett möte.
Årtal:
2023
Centrum för idrottsforskning har granskat den information som finns att hämta på idrottsförbundens webbplatser. Studien "Hur öppen är idrottsrörelsen?" visar att det finns stora skillnader i förbundens öppenhet. Få lever upp till idrottsrörelsens egen etiska kod om transparens. Framför allt saknas redovisningar om arvoden till styrelser.

Redan 2020 fick Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att analysera hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Resultatet finns att läsa i rapporten "Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott".

Etik och good governance
Friidrottare med regnbågsfärgade naglar. Med texten Statens stöd till idrotten, uppföljning 2013
Årtal:
2014
Rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2013 presenterades för regeringen i maj 2014 och innehåller en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. I rapporten presenterar och analyserar Centrum för idrottsforskning även statistik om svensk idrott med hjälp av ett så kallat indikatorsystem. Statistiken rör till exempel medlemsantal, jämställdhet, folkhälsa och medaljer i mästerskap.
Etik och good governance
Senap- och ketchupflaska vid en korvkiosk. Med texten Etik och ekonomi.
Årtal:
2014
På uppdrag av Centrum för idrottsforskning har analys- och strategiföretaget United Minds undersökt idrottsföreningars ekonomiska situation och deras etiska utmaningar i frågor som handlar om ekonomi. Studien består av intervjuer av idrottsledare och experter samt en större enkät riktad till kassörer i idrottsföreningar. Sammanlagt 5 480 kassörer besvarade enkäten.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten 2013.
Etik och good governance
Ekonomi
Bild på friidrottare i tävlingsdräkt och regnbågsmålade naglar. Med texten I gråzonen
Årtal:
2014
Idrotten står inför många utmaningar och problem. Dopning, korruption, uppgjorda matcher, huliganism och kriminell infiltration är endast några exempel som bryter mot idrottens etiska principer och därmed även underminerar idrottens samhällslegitimitet. I den här boken ger 17 forskare och sakkunniga sina perspektiv på aktuella idrottsetiska frågor.

Rapporten är en del av CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten.
Etik och good governance
Bild med personer som står vid sidan av en upplyst fotbollsplan och texten Statens stöd till idrotten - uppföljning 2020
Årtal:
2021
Centrum för idrottsforsknings rapport från 2020 års uppföljning visar att svensk idrott måste förbättra sin styrning, sin öppenhet och sitt demokratiska funktionssätt. Genom att verka för en god styrning kan svensk idrott bibehålla sin trovärdighet och sin autonomi.
Trygg idrott
Etik och good governance