Skip to main content

Tillgänglighet

Centrum för idrottsforskning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.centrumforidrottsforskning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.centrumforidrottsforskning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan mejla eller ringa oss 08-120 537 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är byggd enligt riktlinjerna för WCAG 2.1 nivå AA enligt EN 301 549 och är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns vissa redaktionella brister.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns pdf:er som inte är tillgänglighetsanpassade (DOS riktlinje nr 88)
  • Det finns film som saknar syntolkning (WCAG AA 1.2.5)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2023-12-31.

Innehåll som inte omfattas av lagen

CIF:s digitala ansökningssystem är ett externt system för att söka forskningsbidrag. Innehållet är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta system är endast tillgängligt för slutna grupper, forskare som ska söka forskningsbidrag från CIF, och inte för den breda allmänheten. Trots det eftersträvar vi att innehållet ska vara så tillgängligt som möjligt och förbättrar systemets tillgänglighet regelbundet. Vissa av bristerna kommer att vara justerade senast 2023-12-31.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Webbplatsen publicerades den 3 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 december 2022.