Skip to main content

Regeringsuppdrag

Centrum för idrottsforskning arbetar just nu med flera olika regeringsuppdrag. Här kan du ta del av information om pågående och avslutade uppdrag. Längre ner på sidan finns regeringens beslut om aktuella uppdrag i sin helhet.

Uppföljning av statens stöd till idrotten

CIF gör löpande en uppföljning av statens stöd till idrotten. Det innebär att vi bevakar det statliga idrottsstödets betydelse med hjälp av ett antal indikatorer. Indikatorerna är mått på till exempel ungas idrottsaktivitet, idrottsförbundens ekonomi och jämställdheten på ledande positioner i idrottsrörelsen. 

I uppföljningen ingår också fördjupningsstudier av olika aspekter på idrott och fysisk aktivitet. Regeringen bestämmer vilka fördjupningsteman som CIF ska studera.

Aktuellt fördjupningstema: om villkoren för svensk elitidrott

Under 2023 ska CIF göra en fördjupad analys av idrottsrörelsens villkor och förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Uppdraget ska redovisas för regeringen senast 15 april 2024. Mer information om uppdraget.

Övriga regeringsuppdrag

Kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer

Regeringen bedömer att det finns ett behov av fler och mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för fysisk aktivitet. I april 2022 fick CIF därför uppdraget att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. CIF har nu utformat ett förslag till kunskapsplattform i dialog med andra aktörer, bland andra Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Boverket och Folkhälsomyndigheten. Förslaget innehåller även en analys av det ekonomiska stödet till anläggningar och utemiljöer, och en beskrivning av hur frågan hanteras i andra nordiska länder. Mer om kunskapsplattformen och den rapport som redovisades för regeringen i mars 2023.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Alla i Sverige ska ha möjlighet att idrotta och motionera. Det är ett av målen med statsbidraget till idrotten. Personer med funktionsnedsättning deltar i liten utsträckning i organiserad idrott. CIF har därför fått uppdraget att följa upp den del av funktionshinderspolitiken som rör idrottsfrågor. Arbetet ska utgå från:

Just nu pågår ett arbete med att utveckla relevanta indikatorer för uppföljningen.

Johan R Norberg
Utredare, statens stöd till idrotten
Lina Wahlgren
Utredare, statens stöd till idrotten – inriktning statistik och analys
Daniel Glimvert
Projektledare, kunskapsplattformen för anläggningar och utemiljöer

Regeringens uppdrag till Centrum för idrottsforskning

Regeringsbeslut – analys av elitidrottens villkor (2023) pdf
Ladda ned
Regeringsbeslut – analys av mäns våld mot kvinnor och segregation (2022) pdf
Ladda ned
Regeringsbeslut – kunskapsplattform om anläggningar samt uppföljning av funktionshinderspolitiken (2022) pdf
Ladda ned
Regeringsbeslut – fortlöpande uppföljning av statens idrottsstöd (2009) pdf
Ladda ned