Skip to main content

Learning and technology-supported coaching in ice-hockey

Slutredovisning

I föreliggande projekt var syftet att beskriva och analysera de viktigaste egenskaperna hos utvecklingsmiljön i en av Europas mest framgångsrika ishockeyklubbar och få kunskap om vilka faktorer som är viktiga för att främja en framgångsrik inlärningsmiljö. Som forskare ”levde vi med” klubben under ett halvår och datainsamlingen bestod av observationer, intervjuer, fältanteckningar och videoinspelningar.

Hela organisationen präglas av ett professionellt förhållningssätt. Detta manifesterar sig på olika sätt, från utmärkta faciliteter och resurser på deras träningsanläggning till ömsesidigt förtroende mellan styrelse, klubbledning och coacher.

Coaching-rummet utgör det centrala navet för diskussioner och beslutsfattande. Detta är lednings-, kommunikations- och kommandocentralen och där alla viktiga beslut fattas.

Frölundas ”playbook” utgör ramen som allt måste relateras till och coacherna betraktas som ”generatorer” i denna inlärnings- och utvecklingsprocess. Där presenteras försvarsspel, offensivt spel, boxplay samt powerplay och individuella - såväl som lagets nödvändiga färdigheter - för hur man lyckas. Således är video genomgående ett centralt medierande verktyg i coachernas sätt att arbeta.

Klubben har ett starkt fokus på att utveckla spelare och ge dem ansvar. Coacherna verkar dedikerade i sitt arbete med att utbilda spelare som tar ansvar för sitt eget lärande och är målinriktade. Dialog och feedback är tydliga element i spelarnas utvecklingsprocess.

Publikationer

Artiklar i referee-granskade tidskrifter: Annerstedt, Lindström, Lignell: Learning and development in high-performance sport – a case study of a professional Swedish ice-hockey club. Physical Education & Sport Pedagogy (in progress)
Artiklar i referee-granskade tidskrifter: Annerstedt, Lindström & Lignell: Video as a mediating tool in high-performance sport. International Journal of Performance Analysis in Sport (in progress).