Skip to main content

PAPSIGOT Physical Activity Prior Stroke In GOThenburg

Slutredovisning

Risken för allvarlig stroke minskar om man är fysiskt aktiv. Ett vanligt problem efter stroke är att tankeförmåga och minne (kognition) kan påverkas. Om fysisk aktivitet före insjuknande i stroke kan påverka kognition efter en stroke är oklart. För att undersöka detta användes data från två svenska strokeregister. Data fanns på 1 259 vuxna som insjuknade för första gången i stroke med mild eller måttlig svårighetsgrad. Patienterna vårdades på tre sjukhus i Göteborg. Data om kognitiv funktion samlades in under sjukhusvistelsen. Man undersökte också om andra faktorer såsom ålder, kön, rökning, diabetes, förmaksflimmer, tidigare TIA, behandling av högt blodtryck eller höga blodfetter, propplösande behandling, svårighetsgrad av stroke och utbildning visade samband med kognitiv funktion. Tidigare fysisk aktivitet bedömdes med en skala i 4 nivåer för fysisk aktivitetsnivå inom 48 timmar efter ankomst och kognition inom 7 dagar.
Resultatet av studien visade att de som var inaktiva innan stroke hade 50% högre odds för sämre kognitiv funktion jämfört med de som var fysiskt aktiva. Patienter med diabetes, allvarligare stroke (måttlig > mild), lägre utbildningsnivå och högre ålder, högre odds för kognitiv svikt Patienterna var i genomsnitt 71 år, 41% var kvinnor och 42% var fysiskt inaktiva före stroke. Kognitiv svikt hittades hos 56% av patienterna.
Sammanfattningsvis har fysisk inaktivitet före stroke samband med kognitiv svikt hos patienter med mild och måttlig stroke.