Skip to main content

CIF ska sprida kunskap om anläggningar och fritidsmiljöer

27 april 2022
Nyhet
Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid. Plattformen ska utveckla, samla och förmedla kunskap för att samhället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och friluftslivsutövare.
Entusiastiska barn i simhall.
Foto: Simon Hastegård, Bildbyrån

I en nyligen publicerad regeringsrapport konstaterar Centrum för idrottsforskning att det saknas kunskap och forskning om idrottsanläggningar och ytor för idrott och fysisk aktivitet. Det saknas också en nationell anläggningspolitik och en samlad strategi.

Nu får CIF regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap om idrott och fritid. Uppdraget ska genomföras i samråd med bland andra Arvsfondsdelegationen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.

– Vi är mycket positiva till att vi får detta viktiga uppdrag av regeringen. Vi vill nu börja med att bjuda in olika aktörer och inleda en dialog om hur vi kan utveckla och bygga upp en plattform tillsammans och vad den ska innehålla, säger CIF:s föreståndare Christine Dartsch Nilsson.

Regeringen bedömer att det finns ett nationellt behov av såväl fler som mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för olika former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Staten ska ta ett större ansvar i det arbetet.

Granska funktionshinderspolitiken

I CIF:s uppdrag ingår även att granska funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet i relation till nationella mål.

– Personer med funktionsnedsättning deltar i alltför liten utsträckning i den organiserade idrottsverksamheten och idrottsrörelsen har här ett viktigt arbete framför sig, säger idrottsminister Anders Ygeman.

Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 14 april 2023.

Läs regeringens beslut

Regeringsbeslut – kunskapsplattform om anläggningar samt uppföljning av funktionshinderspolitiken (2022) pdf
Ladda ned