Skip to main content

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2022

Rapporten sammanfattar 2022 års uppföljning av statens stöd till idrotten. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning genomfört en fördjupad analys av idrottens potential att minska segregationen i samhället. Läs slutsatserna här.
Rapporten innehåller också en årlig uppföljning utifrån en uppsättning indikatorer, där CIF beskriver och analyserar svenskarnas motionsvanor och utvecklingen inom föreningsidrotten.

Innehåll

 • Kapitel 1. Idrott och segregation – sammanfattning och övergripande slutsatser
 • Kapitel 2. Statens stöd till idrotten 2022

  - Den statliga idrottspolitikens utgångspunkter

  - Den statliga idrottspolitikens organisatoriska ramar

  - Det statliga idrottsstödets utformning och omfattning
 • Kapitel 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 

  - Målområde 1: Idrotten som folkrörelse 

  - Målområde 2: Idrottens betydelse för folkhälsan

  - Målområde 3: Alla flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika förutsättningar till deltagande 

  - Målområde 4: Skolning i demokrati, ansvarstagande och etik

  - Målområde 5: Idrotters internationella konkurrenskraft

Ladda ned

Statens stöd till idrotten - uppföljning 2022 (pdf)
Ladda ned